ਇਕ ਪੈਲੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਬੰਨੇ, ਬਾਰ੍ਹੀਂ ਬੰਨੇ ਤੀਹ-ਤੀਹ ਗੰਨੇ |

ਇਕ ਪੈਲੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਬੰਨੇ,
ਬਾਰ੍ਹੀਂ ਬੰਨੇ ਤੀਹ-ਤੀਹ ਗੰਨੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ

Calendar-2015-Design-With-Wave