ਇਕ ਮਾਂ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਜਣੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਬਚਦੇ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁੰਡਲੋਂ ਬਾਹਰ |

ਇਕ ਮਾਂ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਜਣੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ,
ਬਚਦੇ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁੰਡਲੋਂ ਬਾਹਰ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸੱਪਣੀ

reaceregg