ਇਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਡੱਡੂ, ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਖਾਊ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੱਢੂ |

ਇਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਡੱਡੂ, ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਖਾਊ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੱਢੂ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਰੰਦਾ |

randa