ਇਥੋਂ ਗੜਵਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਾ

ਇਥੋਂ ਗੜਵਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਾ ਡਿਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਜਾਂ ਬੁੱਝੇ ਅਕਲਮੰਦ, ਜਾਂ ਬੁੱਝੇ ਵਜ਼ੀਰ…..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸੂਰਜ

punjabi-riddle-suraj