ਇਧਰ ਕਣਕਾਂ, ਉਧਰ ਕਣਕਾਂ, ਵਿਚ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਕੁੜੇ

ਇਧਰ ਕਣਕਾਂ, ਉਧਰ ਕਣਕਾਂ, ਵਿਚ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਕੁੜੇ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ‘ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਘਾਹ ਕੁੜੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਵਾਲ ਤੇ ਜੂੰਆਂ

lice