ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੱਡ ਕਦੀ ਨਾਲ਼ ਕਦੇ ਅੱਡ

ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੱਡ ਕਦੀ ਨਾਲ਼ ਕਦੇ ਅੱਡ………..

answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਟਿਚ-ਬਟਨ

punjabi-riddle-tich-button