ਇੱਕ ਟੋਟਰੂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨਾ

ਇੱਕ ਟੋਟਰੂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨਾ ਓਹ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਓਹ ਪੀਂਦੇ ਬਸ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਜੀਂਦੇ…………

answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਅੱਖਾਂ
punjabi-riddles