ਇੱਕ ਟੋਟਰੂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ

ਇੱਕ ਟੋਟਰੂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ,
ਨਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪੀਂਦੇ,
ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਂਦੇ

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਅੱਖਾਂ
eye

Tags: