ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੇ ਮਰਦ ਬਣਾਇਆ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਵਸ ਪਾਇਆ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਏਸੀ ਕਰੀ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲੱਤ ਧਰੀ।

ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੇ ਮਰਦ ਬਣਾਇਆ, ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਵਸ ਪਾਇਆ,
ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਏਸੀ ਕਰੀ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲੱਤ ਧਰੀ

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਚਰਖਾ

charkha

Tags: