ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭੌਾਕਦਾ ਨਹੀਂ?

ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭੌਾਕਦਾ ਨਹੀਂ?

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਭੱਬੂ ਕੁੱਤਾ

bhabhu