ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ?

ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ?

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ

saggi phull