ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ?

ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ?

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਵਾਟਰ ਮੈਲਿਨ

watermelon