ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ?

ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ?

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ

Nursery-classroom