ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ |

ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ,
ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ |

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸ਼ੀਸ਼ਾ