ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਭਾਬੋ ਵਸੇ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਖਿੜ-ਖਿੜ ਹੱਸੇ |

ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਭਾਬੋ ਵਸੇ,
ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਖਿੜ-ਖਿੜ ਹੱਸੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਕਪਾਹ

Cotton