ਐਡੀ ਕੁ ਡਾਕਟਰਨੀ, ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ

ਐਡੀ ਕੁ ਡਾਕਟਰਨੀ, ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ,
ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਚਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੀ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਭੂੰਡੀ

waspr