ਐਨੀ’ਕ ਘੜੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਨ੍ਹਾਤੀ

ਐਨੀ’ਕ ਘੜੀ.
ਰਾਣੀ ਵੀ ਨ੍ਹਾਤੀ,
ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਾਤ੍ਹਾ,
ਅਜੇ ਭਰੀ ਦੀ ਭਰੀ

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ

surmedani ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ

Tags: