ਐਨੀ ਕੁ ਹਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਚਰਨੀ | ਮੀਂਗਣ ਇਕ ਨਾ ਕਰਨੀ |

ਐਨੀ ਕੁ ਹਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਚਰਨੀ |
ਮੀਂਗਣ ਇਕ ਨਾ ਕਰਨੀ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਦਾਤੀ

dati