ਐਸਾ ਵਹਿੜਕਾ ਹਲ ਵਾਹੇ ਟਿੱਬੀ ਢਾਹੇ, ਅੱਸੀ ਨੱਥਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਜੇ ਬੁੜ੍ਹਕਦਾ ਜਾਵੇ।

ਐਸਾ ਵਹਿੜਕਾ ਹਲ ਵਾਹੇ ਟਿੱਬੀ ਢਾਹੇ,
ਅੱਸੀ ਨੱਥਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਜੇ ਬੁੜ੍ਹਕਦਾ ਜਾਵੇ।

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਢੋਲ

Fibre-Bhangra-Dhol