ਕਟੋਰੇ ਤੇ ਕਟੋਰਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਗੋਰਾ

ਕਟੋਰੇ ਤੇ ਕਟੋਰਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਗੋਰਾ

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਨਾਰੀਅਲ

coconutoil_1