ਕਸੂਰ ਘਰਾਣਾ

ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾ
ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਖਾ
ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ
ਹੰਦਰ ਬਖਸ਼
ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਖਾ
ਕਰਮ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰਜਹਾ
ਨਜੀਰ ਬੇਗਮ
ਬਸ਼ੀਰ ਮਾਹੀ

Tags: