ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਵਗਦਾ ਉਹਦੇ ਹਰ ਦਮ ਪਾਣੀ।

ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ,
ਅੱਖੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਵਗਦਾ ਉਹਦੇ ਹਰ ਦਮ ਪਾਣੀ।

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮੋਮਬੱਤੀ

candle

Tags: