ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਲਾਲ ਬੱਚੇ, ਜਿਥੇ ਮਾਂ ਉਥੇ ਬੱਚੇ

ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਲਾਲ ਬੱਚੇ, ਜਿਥੇ ਮਾਂ ਉਥੇ ਬੱਚੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਰੇਲ ਗੱਡੀ

ImgTrain