ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨੋਖੀ ਰਾਣੀ ਜੋ ਪੀਂਦੀ ਰਹੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ।

ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨੋਖੀ ਰਾਣੀ
ਜੋ ਪੀਂਦੀ ਰਹੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ।

Answer

ਲਾਲਟੈਨ

Tags: