ਕਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ‘ਤੇ ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ?

ਕਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ‘ਤੇ ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ?

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਲੱਕੜ ਦੀ ਘੋੜੀ

ladder