ਕੈਮਰੇ ਵਰਗੀ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ |

ਕੈਮਰੇ ਵਰਗੀ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ,
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸੱਪ |

1486689_orig