ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ, ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ, ਲੱਖੀਂ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰੀਂ ਮੁੱਲ |

ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ, ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ,
ਲੱਖੀਂ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰੀਂ ਮੁੱਲ |
ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ,
ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ,
ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ |

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮਾਂ-ਬਾਪ

parent