ਖੇਤੋਂ ਉਪਜੇ, ਸਭ ਕੋਈ ਖਾਵੇ, ਘਰ ਵਿਚ ਉਪਜੇ, ਘਰ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਵੇ |

ਖੇਤੋਂ ਉਪਜੇ, ਸਭ ਕੋਈ ਖਾਵੇ,
ਘਰ ਵਿਚ ਉਪਜੇ, ਘਰ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਵੇ |

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਫੁੱਟ (ਖੱਖੜੀ)