ਗਿਆਰਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਇਕ ਭੈਣ ਕਹਾਵੇ, ਧੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਤਪਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾਵੇ |

ਗਿਆਰਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਇਕ ਭੈਣ ਕਹਾਵੇ,
ਧੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਤਪਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾਵੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਭਾਦੋਂ