ਗਿੱਲਾ ਉਹ ਗੋਹਾ ਏ, ਸੁੱਕਿਆ ਉਹ ਲੋਹਾ ਏ |

ਗਿੱਲਾ ਉਹ ਗੋਹਾ ਏ,
ਸੁੱਕਿਆ ਉਹ ਲੋਹਾ ਏ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸੀਮੈਂਟ

cement36234t