ਗੁਹਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਗੋਹ

ਗੁਹਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਗੋਹ,
ਉੱਤਰ ਆ ਨੀ ਭਾਈਆਂ ਪਿੱਟੀਏ,
ਤੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਲੈਣਗੇ ਖੋਹ

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸੱਗੀ

c3ab611a82c49b6149bf570cbb4dcf19.image.600x450

Tags: