ਗੋਲ ਮੋਲ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਪੇਟ ਨਾਲ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ।

ਗੋਲ ਮੋਲ ਹੈ ਚਿਹਰਾ
ਪੇਟ ਨਾਲ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ

Answer

ਰੋਟੀ

Tags: