ਘੁਟੇੰਗਾ ਮੇਰੀ ਗਿੱਟੀ ਪਟੁੰਗਾ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ।

ਘੁਟੇੰਗਾ ਮੇਰੀ ਗਿੱਟੀ ਪਟੁੰਗਾ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ।
ਛੱਡੇੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਜੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ।।
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਪਟਰੋਲ

punjabi-riddle-charpai