ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖੁੱਡੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੰਦ

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖੁੱਡੀ,ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੰਦ,
ਬੁੱਝਣੀਏ ਬੁੱਝ, ਨਹੀਂ ਰੁਪਈਏ ਧਰਦੇ ਪੰਜ

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਕੋਕਾ

171157,xcitefun-dfg

Tags: