ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਚਾਚੀ ਵੱਡ ਗਈ

ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਚਾਚੀ ਵੱਡ ਗਈ

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਤਾਲਾ ਚਾਬੀ

C