ਚਾਨਣ ਵੰਡਦੀ ਝਿਲਮਿਲ ਜਗਮਗਾਵੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇ |

ਚਾਨਣ ਵੰਡਦੀ ਝਿਲਮਿਲ ਜਗਮਗਾਵੇ
ਅਣਗਹਿਲੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਬਿਜਲੀ

thunder