ਚਾਰ ਘੜੇ ਭਰੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਮੂਧੇ ਐਾ ਪਰ ਡੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ |

ਚਾਰ ਘੜੇ ਭਰੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਮੂਧੇ ਐਾ ਪਰ ਡੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮੱਝ ਦੇ ਥਣ

cow