ਚਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕ ਸਵਾਰੀ, ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ |

ਚਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕ ਸਵਾਰੀ,
ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਡੋਲੀ