ਚਿਟਾ ਹਾਂ ਪਰ ਦੁਧ ਨਹੀ

ਚਿਟਾ ਹਾਂ ਪਰ ਦੁਧ ਨਹੀ, ਗਜਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀ, ਵਲ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸੱਪ ਨਹੀ…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ਪਾਣੀ

punjabi-riddle-water