ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੀਂ-ਚੀਂ ਕਰੇ, ਕਿਧਰ ਗਈ ਗੁਆਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰੇ |

ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੀਂ-ਚੀਂ ਕਰੇ,
ਕਿਧਰ ਗਈ ਗੁਆਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਚਿੜੀ |

bird_icon