ਜਦ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਹਾਂ

ਜਦ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ,
ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਹਾਂ |
ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ,
ਸਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹਾਂ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਬਿਜਲੀ

bulb