ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਵੇਖ ਕਮਾਲ, ਖਾਵੇ ਹਰਾ ਕੱਢੇ ਲਾਲ

ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਵੇਖ ਕਮਾਲ, ਖਾਵੇ ਹਰਾ ਕੱਢੇ ਲਾਲ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਪਾਨ