ਜੜ੍ਹ ਹਰੀ ਫੁੱਲ ਕੇਸਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ

ਜੜ੍ਹ ਹਰੀ ਫੁੱਲ ਕੇਸਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਦੀ ਛਾਂ,
ਜਾਂਦਾ ਰਾਹੀ ਸੋ ਗਿਆ, ਤੱਕ ਕੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਛਾਂ………
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਬੇਰੀ

punjabi-riddle-beri