ਟੇਂਡੀ-ਮੇਂਡੀ ਲੱਕੜੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਡਿਗਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ।

ਟੇਂਡੀ-ਮੇਂਡੀ ਲੱਕੜੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਡਿਗਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ।

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਜਲੇਬੀ
a2ed72980b9b2f2eed363f9381b19729

Tags: