ਠੀਕਰੀਆਂ ਦਾ ਆੜਾ ਬਾੜਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੋਹਾੜਾ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਗਾਰਾ |

ਠੀਕਰੀਆਂ ਦਾ ਆੜਾ ਬਾੜਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੋਹਾੜਾ,
ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਗਾਰਾ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਚਾਟੀ, ਮਧਾਣੀ, ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ

060-pnjabi-virsa2-300