ਠੰਢਾ-ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ, ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਨੂਰਾਂ ਰਾਣੀ |

ਠੰਢਾ-ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ,
ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਨੂਰਾਂ ਰਾਣੀ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮੱਛੀ

Goldfish2