ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਸਫਰ ਦਾ ਸਸਤਾ ਸਾਥੀ ਅਖਵਾਵੇ |

ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਖਾਵੇ,
ਸਫਰ ਦਾ ਸਸਤਾ ਸਾਥੀ ਅਖਵਾਵੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸਾਈਕਲ

cycle