ਢਿੱਡ ਮੇਰਾ ਪਾਟਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ?

ਢਿੱਡ ਮੇਰਾ ਪਾਟਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ?

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਪਿਆਜ਼

onion