ਤੇਜ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਨ ਨਾ ਬਿੰਦ ਸਰੇ।

ਤੇਜ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ,
ਉਹਦੇ ਬਿਨ ਨਾ ਬਿੰਦ ਸਰੇ।

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਹਵਾ