ਦਾਨ ਦੇਈਏ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ |

ਦਾਨ ਦੇਈਏ ਅੱਗੇ ਆਵੇ,
ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਹੱਥ ਦਾ ਕੜਾ

kada